Policy Persoonsgegevens van biofan

Versie van 1 november 2020

 

Presentatie - Over ons 

 

Wij zijn biofan, een merk van de bvba Disbel geregistreerd bij de Kruisbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0818.239.045 :

 • Postadres : Avenue des Epiceas 21, B 4121 Neupre, België
 • e-mailadres : info@biofan.com.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens (de “persoonsgegevens") zeer serieus.

 

Ons beleid inzake persoonsgegevens (de "Policy Persoonsgegevens") beschrijft (1) hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken wanneer u met ons communiceert, hetzij per post, e-mail, op het internet of anderszins, (2) uw rechten en hoe u die rechten kunt uitoefenen, en (3) de principes voor het bijwerken van dit beleid.

 

 1. 1.       Beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens "Persoonsgegevensbeleid" 

 

 1. a.      Wat dekt dit Persoonsgegevensbeleid ? 

Dit Persoonsgegevensbeleid dekt de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze Internet website bezoekt of gebruikt, of wanneer u op enigerlei wijze contact met ons opneemt.

In deze gevalle verzamelen wij gegevens die u als individu identificeren, zoals hieronder nader wordt toegelicht.

 1. b.      Wanneer verzamelen we persoonsgegevens ? 

U verstrekt ons persoonsgegevens om :

 • U in te schrijven voor onze Nieuwsbrief;
 • U op onze site te registreren
 • Met ons contact op te nemen.
 1. c.      Welke persoonsgegevens verzamelen we ? 
 • Afhankelijk van de situatie : Uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
 • Uw eventuele vragen.
 1. d.      Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een manier die voor u transparant is, en wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn (principe van proportionaliteit) en voor een periode van 2 jaar na ons laatste contact.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • Voor het beheer en de administratie van klanten en contacten :
 • om met u te communiceren via e-mail of andere middelen, indien nodig
 • om u ons Nieuwsbrief te sturen : u kunt zich echter altijd afmelden voor deze mededelingen.
 • de lijst van deelnemers aan een evenement te publiceren.
  • om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven waaraan wij onderworpen zijn, met name om ons in staat te stellen het bewijs van een recht of een contract te leveren.
 1. e.      Op welke wettelijke basis berust de verwerking van uw persoonsgegevens ? 

Voor onze medewerkers is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Voor onze klanten is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering van de precontractuele en contractuele maatregelen ter gelegenheid van een bestelling ; het contract bestaat uit : de algemene verkoopsvoorwaarden van biofan (https://www.biofan.com/huisdier_bio/algemene-verkoopvoorwaarden/), en deze Policy Persoonsgegevens.

Voor onze leveranciers en verwerkers is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen op het moment van de bestelling ; het contract bestaat uit : de algemene voorwaarden van biofan, en deze Policy Persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens van onze contacten is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de communicatie met hen over producten en/of diensten die volgens ons voor hen van belang kunnen zijn.

 1. f.       Delen wij uw persoonsgegevens en geven we ze door aan derden ? 

Wij verkopen uw persoonsgegevens aan niemand.

Om u te informeren of om de bestellingen te verwerken behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met partners, die zich ertoe verbinden om ten minste (1) uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor reclamedoeleinden zonder uw voorafgaande, gratis, specifieke en geïnformeerde toestemming, en (2) in elke e-mail een optie op te nemen (de "opt-out"-optie) waardoor u kosteloos van hun mailinglijsten kunt worden verwijderd.

Bovendien behouden wij ons ter bescherming het recht voor om toegang te krijgen tot alle persoonsgegevens, deze te lezen, te bewaren en openbaar te maken om te voldoen aan een wet of gerechtelijk bevel; om onze overeenkomsten met u en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen ; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid, die van onze werknemers, leden of anderen, te beschermen.

Tot slot kunnen wij in bepaalde omstandigheden verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan geldige verzoeken van de overheid, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

 1. g.      Zijn uw persoonsgegevens veilig ? 

Wij gebruiken passende technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij in onze papieren en computerbestanden opslaan te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 

Geen enkele organisatie kan echter volledige veiligheid garanderen : ongeoorloofde manipulatie of gebruik, hardware- of softwarefouten, en andere factoren kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd in gevaar brengen.

 1. h.      Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens ? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de hierboven onder 1.d beschreven doeleinden.

De gegevens van de leden en van onze contactpersonen worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact.

Aan het einde van deze periode worden deze gegevens uit onze computer bestanden verwijderd ; ze kunnen echter worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, of om ons in staat te stellen een recht of een contract te bewijzen.

Door het verwijderen van deze persoonlijke gegevens in onze computerbestanden en in de prullenbak bedoelen wij hier de verwijdering van deze persoonlijke gegevens, evenals de vernietiging van het papieren bestand:

 1. i.       Sites van derden 

Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks worden geplaatst die verwijzen naar andere websites.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het persoonsgegevensbeleid van sites of bedrijven van derden waarover wij geen controle hebben, en deze Policy persoonsgegevensbeleid is niet van toepassing op dergelijke sites of bedrijven van derden. 

Sites van derden kunnen persoonsgegevens verzamelen naast de persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen.  Wij onderschrijven geen enkele van deze sites van derden, noch de diensten of producten die op deze sites van derden worden beschreven of aangeboden, noch enige inhoud die op de sites van derden is opgenomen.  We raden u aan het beleid inzake persoonsgegevens van elke site van derden die u bezoekt te onderzoeken en te lezen om te begrijpen hoe persoonsgegevens die over u worden verzameld, worden gebruikt en beschermd.

 

 1. 2.       Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ? 

 

 1. a.    Wat zijn uw rechten ? 

Hier vindt u een overzicht van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij als verantwoordelijke voor de verwerking verwerken (zie ook https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/hoe-u-uw-rechten-kunt-uitoefenen-art-12-avg) :

 

 1. Intrekking van uw toestemming

In gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming (artikel 7), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

 1. Kopie van uw persoonsgegevens (artikel 15)

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, als wij dat doen, kunt u ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 1. Correctie of aanvulling van persoonsgegevens (artikelen 16 en 19)

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens die onjuist zijn te corrigeren en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 1. Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens (artikelen 17 en 19)

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen waarvoor de wettelijke voorwaarden voor de verwerking niet of niet meer bestaan.

 1. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikelen 18 en 19)

U kunt ons vragen om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken.

 1. “Draagbaarheid" van uw persoonsgegevens (artikel 20)

U kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en u kunt ons vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking die u hebt opgegeven.

 1. Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21)

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

 1. Weigering van de verwerking voor prospectie- of direct marketingdoeleinden (artikel 21, lid 2)

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie- of directmarketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke prospectie- of directmarketingdoeleinden.

 1. Weigering om onderworpen te zijn aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering (artikel 22)

U kunt bezwaar maken tegen het feit dat u het onderwerp bent van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

10.Klacht (artikel 77)

Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

11.Rechtsvordering (artikelen 78 79 en 82)

U kunt besluiten om juridische stappen te ondernemen.

 1. b.      Hoe oefent u uw rechten uit ? - Uw verzoek

Om ons in staat te stellen uw verzoek te behandelen en u te antwoorden, schrijft u ons met (1) uw legitimatie en (2) het doel van uw verzoek.

Om dit te doen,

 • Vult U het contactformulier op onze website, of
 • Stuurt U ons een bericht naar onze e-mailadres info@biofan.com, of
 • Stuurt U een postbrief naar ons adres (zie hierboven).

 

Om het verzoek te kunnen verwerken, moet het voldoen aan 3 basiscriteria :

 1. Taal : uw aanvraag wordt gedaan in het Nederlands, in het Frans of in het Engels,
 2. Identificatie : zodat we u met voldoende zekerheid kunnen identificeren,
 • u stuurt ons een kopie van de voorkant van uw ID-kaart, EN/OF
 • u stuurt ons een kopie van uw rijbewijs, EN/OF
 • u stuurt ons een kopie van uw internationale paspoort, EN/OF
 • u gebruikt elk ander middel dat u kiest.

3.  Identificatie van het verzoek : u beschrijft het doel van uw verzoek nauwkeurig, waarbij u, indien van toepassing, het bewijs van uw verzoek bijvoegt (bijvoorbeeld in het geval van een verzoek om rectificatie).

 

Indien uw verzoek aan deze criteria niet voldoet, zullen wij u onverwijld meedelen dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen.

 

Indien wij u met voldoende zekerheid kunnen identificeren, EN indien biofan de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, dan zullen wij uw aanvraag behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (GDPR)-verordening en zullen wij u binnen 1 maand na uw gevalideerde aanvraag een antwoord geven.

Indien nodig kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken ; in dat geval zullen wij u binnen 1 maand na uw gevalideerde verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging en de redenen voor het uitstel.

 

Als wij u niet met voldoende zekerheid kunnen identificeren, zullen wij reageren binnen 1 maand na uw verzoek (tenzij uw verzoek complexer is), door u te vragen ons aanvullend identificatiebewijzen te verstrekken, zoals bv uw geldige postadres.

 

Indien wij van mening zijn dat wij geen persoonsgegevens over u hebben, zullen wij (binnen 1 maand na uw verzoek) antwoorden dat u uw verzoek moet richten aan de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, en zullen wij uw verzoek vervolgens afsluiten.

 

 1. 3.       Bijwerkingen en vragen 

 

 1. a.    Zullen we ons Persoonsgegevensbeleid wijzigen ? 

Wij proberen onze diensten in het algemeen en onze website in het bijzonder voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld om rekening te houden met nieuwe doeleinden of veranderingen in de wetgeving ; daarom zullen wij van tijd tot tijd ons beleid inzake persoonsgegevens moeten aanpassen.

De datum en versie van de laatste update vindt u bovenaan dit document.

 

 1. b.      Heeft u vragen over ons Persoonsgegevensbeleid? 

Als u vragen of zorgen heeft over ons persoonsgegevensbeleid, kunt u ons een gedetailleerd bericht sturen per post naar ons secretariaat of per e-mail naar onze GDPR e-mailadres, en wij zullen proberen om uw zorgen weg te nemen.

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan met als doel uw navigatie op onze internetsite eenvoudiger en beter te maken. Klik hier voor meer informatie
x