WWW.BIOFAN.COM - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig voor elke doorgegeven bestelling vanaf 01/01/2010.

1. Algemene verkoopvoorwaarden

De actuele versie van de algemene verkoopvoorwaarden van BIOFAN is altijd online toegankelijk voor de klant door op Algemene verkoopvoorwaarden
te klikken. De algemene verkoopvoorwaarden bepalen de commerciële relatie tussen BIOFAN en haar klant (de "Klant") die verklaart deze voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Alle bestellingen die zijn geplaatst via de site www.BIOFAN.com, evenals alle verwante prestaties, zijn zonder voorbehoud onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatsten staan voor alle wederzijdse verbintenissen van BIOFAN en de Klant die ze uitdrukkelijk accepteert.
Ze zijn gedurende de volledige duur van hun online publicatie op de site www.biofan.com van toepassing.
De Klant bevestigt dat hij de algemene verkoopvoorwaarden zoals gedefinieerd op de site www.biofan.com heeft gelezen en geaccepteerd vóór het plaatsen van de bestelling. Dit geeft hij aan door het vakje "Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden" af te vinken.
Behalve mits de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BIOFAN, zullen de algemene verkoopvoorwaarden de voorrang hebben op elke andere voorwaarde.

2. Producten

De producten zullen zo exact mogelijk op de site worden aangeboden en dit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De foto's, videoclips, schema's of tekeningen van de producten zijn echter slechts illustraties. Ze kunnen geen perfecte voorstelling van de producten garanderen, in het bijzonder vanwege de verschillen in de kleurweergave en de stoffen, afhankelijk van de gebruikte hardware en software. BIOFAN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid van foto's die op haar site worden getoond. BIOFAN verzoekt de klant de beschrijving van elk product te lezen om de specifieke kenmerken van het product te kennen.
BIOFAN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk ogenblik nieuwe producten toe te voegen, alle of een deel van de producten die op de site worden verkocht of aangeboden te verwijderen, hun voorstelling te wijzigen of hun verkoop op haar site stop te zetten en dit, zonder verplichting om de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

3. Bestellingen

3.1 Beheer en aanmaak van een account

Om een bestelling te plaatsen op de site van BIOFAN, moet u vooraf een account aanmaken. U kunt dit doen voordat u de bestelling invoert, maar ook tijdens het plaatsen van een bestelling door te klikken op Mijn account en vervolgens op Een account maken.
De gegevens die worden gevolgd door een sterretje, zijn verplicht en zijn bijgevolg nodig voor de verwerking van de bestelling van de klant die verklaart dat de opgegeven informatie compleet, juist en up-to-date is. In geval van onvolledige en onjuiste informatie behoudt BIOFAN zich het recht voor de bestelling en de eventuele betaling zonder meer te annuleren.
In geval van fouten in de gegevens van de klant, kan BIOFAN niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de levering van de bestelling. De klant kan de informatie die hij heeft geregistreerd voor zijn account, op elk ogenblik wijzigen.
De klant kan al zijn facturen bekijken in Mijn account.

3.2 Plaatsen en valideren van een bestelling

Elke bestelling van een product veronderstelt het raadplegen en uitdrukkelijk accepteren van de algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat deze acceptatie echter aan voorwaarden wordt onderworpen door een handgeschreven handtekening van de klant.
Het plaatsen van de bestelling op de site is onderworpen aan de strikte naleving van een procedure die hieronder is beschreven en online is geconcretiseerd door een opeenvolging van verschillende schermen waarop de verschillende fasen zijn aangeduid die de klant moet volgen om zijn bestelling door BIOFAN te laten bekrachtigen.
Om zijn boodschappenmandje samen te stellen, kiest de klant de producten en hoeveelheden die hij wil bestellen en bevestigt hij alles door op de knop [Toevoegen] of [Toevoegen aan boodschappenmandje] te klikken.
Op het scherm Mijn boodschappenmandje kan de klant een product op elk ogenblik verwijderen, de hoeveelheid wijzigen of afsluiten om terug te keren naar de winkel.
Het toevoegen van een product aan een boodschappenmandje vereist nog geen validatie van de bestelling omdat het product altijd onbeschikbaar kan worden tussen het ogenblik waarop het werd toegevoegd aan het winkelmandje en het ogenblik waarop de bestelling door de klant wordt gevalideerd.
BIOFAN verbindt er zich toe de ontvangen bestellingen na te komen voor zover er beschikbare voorraad is.
Om zijn bestelling te valideren en te betalen, moet de klant op de knop Uw bestelling plaatsen klikken.
Een samenvattende status van de bestelling vermeldt in het bijzonder de gekozen producten, de kosten van de levering en het totale te betalen bedrag. Door op de knop [Uw bestelling plaatsen] te klikken kan de klant vervolgens zijn leveringsadres valideren.
In het laatste scherm kan hij zijn online betaling registreren.
Na het valideren van zijn bestelling door de bankbetaalservice, ontvangt de klant via e-mail een bevestiging van de bestelling op het adres dat hij heeft opgegeven in [Mijn account].
BIOFAN zal de klant via e-mail op de hoogte brengen bij gebrek aan voorraad waardoor de bestelling kan worden beïnvloed.
Internet is de enige bestelwijze die BIOFAN haar klanten voorstelt.
Behalve mits tegenbewijs, staan de gegevens die door de automatische registratiesystemen van BIOFAN zijn opgeslagen, voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.
BIOFAN behoudt zich het recht voor de klant een bewijs van identiteit te leveren om de levering van de bestelling definitief te bevestigen.
Deze controle is niet systematisch. Wanneer deze controle wordt uitgevoerd, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail binnen de 48 uren (behalve op zondag en feestdagen) die volgen op de validatie van de bestelling.
BIOFAN behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant te annuleren in geval deze klant zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot deze bestelling en/of de voorgaande bestelling niet heeft nageleefd.
De informatie die door de klant wordt gegeven bij zijn bestelling, vormt een verbintenis voor hem: in geval van fouten in de omschrijving van de gegevens van de geadresseerde, zal BIOFAN niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele leveringsproblemen.

4. Levering

De levering zal worden uitgevoerd door de transporteurs van BIOFAN in de regio's die door BIOFAN worden bediend.
De levering gebeurt binnen 72 uur na de bestelling, door de bestelde producten te overhandigen aan de aangegeven geadresseerde of, in geval van afwezigheid, aan een andere persoon die door de klant is aangeduid.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant zijn pakket te controleren bij ontvangst.
Als hij schade vaststelt en zijn bedenkingen over de levering wil uitdrukken, moet de klant een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van zijn bedenkingen noteren op de leveringsbon van de persoon die hem zijn pakket aflevert, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om zich te beroepen op fouten van het geleverde product.
De klant moet vervolgens een e-mail sturen naar het volgende adres: retour@biofan.com.
Als de bedenkingen van de klant niet zijn geformuleerd zoals hierboven vermeld, wordt de bestelling beschouwd als geaccepteerd en worden de producten beschouwd als geleverd.
In geval van duidelijke gebreken, kan de klant genieten van het herroepingsrecht volgens de voorwaarden die zijn voorzien in Artikel 5.
In het geval van een technisch product, zal de klant specifiek de goede werking van het geleverde apparaat moeten controleren en de eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzing moeten lezen.
Vanwege beschikbaarheidsredenen kan een bestelling in meerdere keren worden geleverd aan de klant; in dat geval betaalt de klant slechts één keer de leveringskosten.
Als de klant de levering op 2 locaties wil, moet hij 2 bestellingen plaatsen met verwante leveringskosten.
In het geval de klant afwezig is bij de levering, laat de transporteur een bericht achter in de brievenbus. De volgende dag volgt een tweede leveringspoging. Als de klant opnieuw afwezig is, wordt een nieuw bericht in de brievenbus achtergelaten. In dit bericht wordt de klant gevraagd contact op te nemen met de transporteur via de volgende sites om een afspraak te maken voor een derde leveringspoging (de site is ook beschikbaar na de eerste leveringspoging):

Duitsland: www.neuzustellung.de
België: www.nouvellelivraison.be
Luxemburg: www.nouvellelivraison.lu of www.neuzustellung.lu.
Nederland: www.nieuwelevering.nl

Als u geen contact hebt opgenomen binnen 5 dagen, wordt de bestelling teruggestuurd naar het magazijn van Biofan en wordt deze beschouwd als afgewerkt zonder terugbetaling aan de klant. De klant kan Biofan echter vragen binnen de 5 werkdagen een nieuwe levering uit te voeren, waarbij hij de leveringskosten op zich neemt.
Er kan altijd bij een buur worden geleverd om een retourzending te vermijden. In dat geval zal de transporteur een leveringsbericht in de brievenbus van de klant achterlaten.
Als een levering bij een bedrijf moet gebeuren, moet zowel de naam van het bedrijf als van een contactpersoon worden opgegeven.

Als een klant in Frankrijk afwezig is bij de eerste leveringspoging, wordt het pakket afgeleverd op het hoofdpostkantoor en laat de transporteur een leveringsbericht achter in de brievenbus van de klant.

In geval van overmacht wordt BIOFAN ontlast van de verplichting tot leveren.
BIOFAN zal de klant binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van gevallen en gebeurtenissen van overmacht die het leveringsproces kunnen verstoren.
Als het bestelde product 8 dagen na de gevraagde leveringsdatum nog steeds niet is geleverd vanwege elke andere reden dan overmacht, kan de verkoop worden geannuleerd op aanvraag van de klant via e-mail naar info@biofan.com.

De volgende leveringskosten zijn van toepassing:

Duitsland 5,75 €
België 5,35 €
Frankrijk 6,90 €
Luxemburg 5,75 €
Nederland 5,75 €
Andere landen Ons raadplegen

De leveringskosten zijn gratis zodra de totale prijs van het boodschappenmandje de som van 45 euro bereikt, behalve bij bepaalde producten waarvoor de leveringskosten zijn vermeld op de productfiche.

5. Herroeping – Inruilen - Terugbetaling

De consument beschikt over een periode van 14 dagen vanaf de effectieve levering (de "herroepingstermijn") om zijn recht op herroeping uit te oefenen, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Hij zal alleen de kosten voor de retourzending en de levering moeten betalen.
Wanneer de herroepingstermijn vervalt op een zaterdag, zondag, feestdag of vrije dag, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten voor het leveren van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk werden aangepast of die, door hun aard, niet opnieuw kunnen worden verzonden of snel kunnen bederven of verouderen (bijv. verse producten, fruit en groenten…).
In het geval het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, hoeft BIOFAN alleen het bedrag van de bestelling terug te betalen. De terugbetaling zal worden uitgevoerd door BIOFAN binnen een termijn van maximum 15 dagen na de retourdatum naar het magazijn van BIOFAN, door creditering van de rekening die werd gedebiteerd voor de bestelling. BIOFAN behoudt zich het recht voor de klant bij voorkeur een terugbetaling te bieden in de vorm van een aankoopbon voor een nieuwe bestelling.
In geval van vraag om omruiling of terugbetaling, stuurt de klant het nieuwe artikel terug, bij voorkeur in zijn originele verpakking, vergezeld van alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen, documentatie, de factuur en zijn klantnummer en bestelnummer naar het volgende adres:

 

Biofan Retours
105 rue de la montagne
B-7700 Mouscron

De producten die niet compleet, beschadigd, gebruikt of vervuild zijn door de klant, en die niet het onderwerp uitmaakten van bedenkingen op het ogenblik van de levering, kunnen niet worden teruggenomen, ingeruild of terugbetaald.
BIOFAN accepteert geen pakketten onder rembours of tegen terugbetaling. Elk risico dat gekoppeld is aan het terugsturen van het product, is ten laste van de klant.

6. Prijzen

De prijs die is aangeduid op de productfiche van elk artikel, is uitgedrukt in euro. Deze prijs bevat geen leveringskosten. Deze kosten zijn vermeld op de pagina Leveringswijze van het boodschappenmandje.
De prijzen van de producten kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op de registratie van de bestelling
In het overzicht van uw boodschappenmandje en de bevestiging van de bestelling, is de totale prijs de definitieve prijs, alle belastingen en btw inbegrepen. Deze prijs omvat de prijs van de goederen en de leveringskosten (kosten voor de verwerking, verpakking en bewaring van producten, transport- en leveringskosten).

7. Facturering en betaling

Voor elke levering wordt een factuur opgemaakt en via e-mail naar de klant gestuurd. Elke klacht betreffende de facturen moet binnen 10 dagen na ontvangst via e-mail aan BIOFAN worden gemeld op het adres info@biofan.com. Bij gebrek hieraan worden ze beschouwd als geaccepteerd zonder enig voorbehoud.
De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die is vermeld op de bevestiging van de bestelling die door BIOFAN via e-mail is gestuurd.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de bestelling via een van de beschikbare betalingswijzen op de site van Biofan.
De bestelling die door de klant is gevalideerd wordt pas als effectief beschouwd wanneer het betreffende betalingscentrum zijn akkoord heeft gegeven.
Als het betalingscentrum de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

8. Beperkingen van de aansprakelijkheid van BIOFAN

Hoewel bijzonder veel aandacht werd besteed aan het online plaatsen en bijwerken van gratis beschikbare informatie en gegevens, kan BIOFAN niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen die eventueel in de beschrijving van de producten kunnen voorkomen. Bovendien kan BIOFAN niet aansprakelijk worden gesteld voor typografische fouten op onze site of voor afbeeldingen van producten die niet meer up-to-date zijn. Daarnaast geldt ook dat de foto's en grafische weergaven die de producten illustreren als ondersteuning voor de tekst, slechts indicatief zijn en geen deel uitmaken van contractuele overeenkomsten. Ze verbinden daarom op geen enkele wijze BIOFAN die niet aansprakelijk kan worden gehouden voor onnauwkeurigheden of fouten die ze eventueel bevatten. Meer algemeen kan BIOFAN niet aansprakelijk worden gehouden voor het volgende:
- onderbrekingen of vertragingen die op onze site zijn geregistreerd vanwege het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, technische storingen, overmacht, acties van derden of alle willekeurige omstandigheden die zich buiten de wil van Biofan om voordoen;
- de onmogelijkheid om tijdelijk toegang te krijgen tot de site vanwege feiten die zich buiten de wil van Biofan voordoen, zoals in het geval van storingen op internet of defect van de hardware van de klant om een internetverbinding te maken.

9. Wettelijke garantie

Voor alle technische problemen of informatieaanvragen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@biofan.com
In het kader van een retour van een artikel onder garantie, moet dit artikel, bij voorkeur in zijn originele verpakking worden teruggestuurd, samen met de eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie en de e-mail van de klantendienst van BIOFAN met het akkoord voor de retourzending.
Elke retourzending die niet compleet is of waarvan de verpakking beschadigd is, zal worden geweigerd en zal niet worden terugbetaald aan de klant

10. Schikking van klachten

Deze overeenkomst valt onder de bepalingen van het Belgisch recht.
In het geval van problemen met betrekking tot de toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden, en voor elke gerechtelijke actie, kan de klant de voorkeur geven aan een minnelijke schikking, in het bijzonder met de hulp van een professionele vereniging in de sector, een consumentenvereniging of elk ander adviesorgaan van zijn keuze.
Meestal en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, wordt met het naleven van de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de contractuele garantie, het volgende verondersteld:
- dat de klant zijn financiële verplichtingen ten opzichte van BIOFAN naleeft
- dat de klant het product op een normale manier gebruikt.
Klachten of geschillen zullen altijd worden ontvangen met welwillendheid, waarbij altijd wordt verondersteld dat degene die zijn situatie uiteenzet te goeder trouw handelt.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Nijvel.

11. Wettelijke informatie

Planet Nature SA
Avenue des Epiceas 21
B-4121 Neupre
België

Contact: info@biofan.com


BTW-nr: BE 0838.353.479


De contractuele informatie wordt in het Frans voorgesteld.
Niet-ontvoogde minderjarigen hebben geen wettelijke bekwaamheid om contracten af te sluiten en mogen dus geen bestelling plaatsen op de internetsite www.biofan.com. Alle elementen van de site (teksten, foto's, afbeeldingen, merken, logo's, pictogrammen, enz.) zijn exclusief eigendom van BIOFAN en/of haar leveranciers en zijn beschermd door de Belgische wetgeving en verwante internationale teksten met betrekking tot auteursrechten en merken.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of voorstelling van de site, ongeacht door welk procédé, die gebeurt zonder voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van BIOFAN, is verboden en onwettelijk.
Het niet-naleven van dit verbod vormt een vervalsing waarvoor de vervalser burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld. Elk gebruik van de elementen van de site www.biofan.com voor andere doeleinden dan voor het raadplegen, met name voor openbare, commerciële en humoristische doeleinden, kan het onderwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging in België en in het buitenland.
Het maken van een hyperlink vanaf een internetsite naar de site www.biofan.com moet uitdrukkelijk en vooraf worden toegelaten door BIOFAN en deze goedkeuring kan op elk ogenblik worden ingetrokken door BIOFAN, zonder dat deze de reden voor de herroeping hoeft te rechtvaardigen.

12. Privacybeleid

In het kader van televerkoop, en voor de verwerking en verzending van de bestellingen, de opmaak van facturen en garantieovereenkomsten, is de klant verplicht informatie van persoonlijke aard mee te delen.
Het adres van de klant is nodig om hem zijn bestelling te kunnen sturen.
Met de telefoongegevens van de klant kunnen leveringsdiensten en de klantendienst van BIOFAN contact opnemen met de klant voor het opvolgen van hun bestelling. Via het e-mailadres van de klant kan BIOFAN gemakkelijk communiceren met de klant.
Om de veiligheid van de banktransacties te garanderen, worden de bankgegevens van de klant (bankkaartnummer, geldigheidsdatum) gecodeerd door het SSL-systeem.
Wanneer deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling ongeldig.
De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat er bij zijn bezoek aan de site www.biofan.com automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd in zijn navigatiesoftware. Een cookie biedt geen mogelijkheid om de gebruiker te identificeren, maar wel om informatie met betrekking tot de navigatie op de site te registreren. Het gebruik van deze cookies heeft in het bijzonder de bedoeling de voorstelling van de site specifiek voor elke bezoeker aan te passen.
De klant kan de installatie van deze "cookies" verhinderen door dit te configureren in zijn browser.

13. Geen afstand van recht

Het feit dat BIOFAN op een bepaald ogenblik afziet van het eisen van een van de bepalingen van de algemene verkoopovereenkomst, mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van zijn rechten om zich later te beroepen op het volledige of gedeeltelijke niet-uitvoeren van de betreffende bepalingen.

14. Geldigheid van de algemene verkoopvoorwaarden

Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden van Biofan volledig of gedeeltelijk als ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en andere rechten en verplichtingen die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ontstaan, ongewijzigd en van toepassing.

Eerste Bestelling

Eerste Bestelling?

10% korting met de promotiecode: welcome

Avis consommateurs

Biofan en ik

Diensten

Levering

Betaling

  • Beveiligd door Ogone
  • Kredietkaart
  • Bancontact
  • Overschrijving
  • Paypal
  • IDeal
  • Belfius Directbank
  • Ing Homebank

Voordelen

Onze aanbiedingen krijgen
Hond
Kat
Paard

Blog

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan met als doel uw navigatie op onze internetsite eenvoudiger en beter te maken. Klik hier voor meer informatie
x